Kirkene i Sunndal
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

lørdag 25 mai
Romfo kyrkje
søndag 26 mai
Hov kirke
søndag 2 juni
Hov kirke
søndag 9 juni
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje
søndag 16 juni
Hov kirke
søndag 30 juni
Hov kirke
søndag 14 juli
Hov kirke
søndag 28 juli
Hov kirke
søndag 11 august
Hov kirke
Seljebøvatnet
søndag 25 august
Hov kirke
søndag 1 september
Hov kirke
søndag 8 september
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje
søndag 15 september
Hov kirke
søndag 22 september
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje
søndag 29 september
Hov kirke

Nyheter

FORSKRIFT OM GRAVPLASSVEDTEKTER, SUNNDAL KOMMUNE, MØRE OG ROMSDAL

Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 (1), § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a (4), jf. gravplassloven § 14 (1) og § 21 (1).

 Vedtatt av Sunndal kirkelige fellesråd 24.5. 2022.

Godkjent av  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 08.09.2022

 


§ 1 FORVALTNING

Gravplassene i Sunndal kommune er underlagt Sunndal kirkelig fellesråd, sitt administrasjons- og myndighetsområde.

§ 2. DEFINISJONER

Gravplassmyndighet: Sunndal kirkelig fellesråd har forvaltningsansvar for gravplassene i Sunndal kommune, jf. gravplassloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som det er inngått eller fornyet festeavtale for, jf. gravplassloven § 14.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Ordinær urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14.

Urnegrav i minnelund: Grav til askeurne i minnelund med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister.
I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er 20 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

På følgende gravplasser er fredningstiden 30 år.

Romfo, felt i-h

Øksendal gamle gravsted, felt a,b,c,d,e,f.

Hov gravsted, felt a,b,c,d,e,f,g,h,,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,t,u,v,w.

Løykja gravsted, a,b,c,d.

Ålvundeid gravsted, felt i,h.

Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

§ 6. FESTE AV GRAV MED MER

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassmyndigheten for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av ordinær urnegrav, se definisjon av "ordinær urnegrav" i § 2 Definisjoner, kan det ikke festes en grav ved siden av.

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

Når festetiden/fredningstiden er ute, kan graven/gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 60  år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten.

 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

 

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging. Hvis en grav brukes av familien til gjenbruk/kiste/urne etter fredningstiden, trer en ny friperiode inn.

Fester plikter å melde adresseforandring.

 

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 3 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne ordner gravplassmyndigheten med et merke hvor avdødes navn settes på.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.
Våre gravplasser på Hov og Hovslykkja er utsatt for sterk vind/nebbvind. Det anbefales jordspyd som sikring.

 

§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant som flukter med terrenget omkring.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Gress tett inntil 15 cm til gravminnet klippes av fester. Sunndal kirkelige fellesråd har ikke tilbud om gravstell. Kirkevergen er behjelpelig med henvisning til firma for stell av gravsted.

 

§ 11. BÅREROM

Bårerom disponeres av gravplassmyndigheten og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

 

§ 12. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

 

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

 

 

 

§ 13. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal i hovedsak skje virkedager ref. ferieloven i tidsrommet.
(kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

§ 14. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike §13. Det kan i særskilte tilfeller utføres anleggs- og vedlikeholdsarbeid til kl 20:00 på hverdager. Eksempelvis ved store snømengder dagen før gravlegging.

§ 15. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSE AV ELDRE VEDTEKTER

Denne forskrift om gravplassvedtekter trer i kraft fra dato godkjent Sunndal kirkelige fellesråd og Statsforvalter. Fra samme tid oppheves vedtekter godkjent 26.11.2019 for gravplassene i Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

 

 

Sunndalsøra 8.9.2022

 

 

For Sunndal kirkelige fellesråd

Stig Rune Andreassen

Kirkeverge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av: Stig Rune Andreassen den 22-05-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
i Sunndal
Prestvegen 15

6600 Sunndalsøra

Telefon: 
71 69 23 00


Epost: post@sunndal-kirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag
10:00-14:00