Kirkene i Sunndal
KALENDER

torsdag 13 mai
Grøa Bedehus
søndag 16 mai
Hov kirke
mandag 17 mai
11:00
Hov kirke
Øksendal kyrkje
Gjøra kapell
Ålvundeid kyrkje
søndag 23 mai
Hov kirke
mandag 24 mai
Ålvundeid kyrkje
søndag 30 mai
Hov kirke
søndag 6 juni
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje
søndag 13 juni
Hov kirke
søndag 20 juni
Hov kirke
søndag 4 juli
Hov kirke
søndag 18 juli
Hov kirke

Gudstjenester i Sunndal uke 19

 

Kristi himmelfartsdag torsdag 13.mai

GRØA BEDEHUS kl 11:00  Storset. Ved orgelet: Gunnar Sødal. Takkoffer til bedehuset. Kirkekaffe.??

Søndag 16.mai

HOV KIRKE kl 11:00  Storset. Nattverd. Ved orgelet Ingebjørg Charlotte.

Grunnlovsdag 17.mai 

HOV KIRKE kl 11:00 Høytidsstund med sanger for dagen. Storset. Ved orgelet: Ingebjørg Charlotte. Plass for inntil 100 deltakere.

GJØRA KAPELL kl 12:30. Storset. Ved orgelet: Gunnar Sødal. (Avgrensa med plassar)

ØKSENDAL KYRKJE kl 12:00  Gudsteneste ved Laskerud. Ved orgelet: Arne Magne Johannessen. (Avgrensa med plassar)

ÅLVUNDEID KYRKJE kl 13:15  Gudsteneste ved Laskerud. Ved orgelet: Gunhild Ulvund.? (Avgrensa med plassar)?

 

Les mer
Dugnad_Hov__mai_21.jpg
Dugnad på Hov kirkegård

Det er mai, og tradisjonen tro er det dugnad på kirkegårdene i Sunndal. På Hov er det også i år en erfaren gjeng fra Odd Fellow og Rebekka-losjen som gjør en god og  humørfylt innsats! 

?Fra v.: Ivar Mellemseter, Odd Flaa, Leif Aalmo, Kjell Åge Johannessen, Reidar Halvorsen, Anders Lillebråten, Erik Braaten og Reidun Bryn Melkild.?

 

Les mer
Oksendal_songlag.jpg
Har du lyst å synge i kor?

Velkommen til å bli med i Øksendal songlag. 

Vi øver I Øksendal kyrkje mandager fra kl 18.30 til kl. 20.30.

Dessverre må vi nå ta en coronapause, men starter opp igjen så snart det lar seg gjøre.

Koret består av rundt 20 glade sangere,  og ledes av organist Arne Magne Johannessen. 

Velkommen! 

Les mer
Festeavgift
Nå er festeavgiften for alle som har festede graver med forfall i 2021 sendt ut. 
Vedtatt festeavgift er kr 140,- pr. grav pr år og festeperioden er 5 år. 

Hvert 5. år vil du få en faktura for neste 5 års periode. Et gravsted kan bestå av en eller flere graver. 
Dersom du ikke ønsker å fornye festeavtalen, ber vi deg undersøke om det er andre familiemedlemmer som vil overta som fester. (Overføring av gravfeste.) Kirkevergen har erfaring for at det ofte er tilfelle. Tilsendt faktura kan likevel benyttes ved betaling av festeavgiften.

Overføring av gravfeste
Skifte av fester må være skriftlig. Meldingen sendes til kirkevergen. 
Graven / Gravstedet skal slettes.

Hvis grav/gravstedet skal slettes, må kirkevergen ha skriftlig melding om det. Fester kan også sende melding om sletting på mail. Det må da opplyses om gravnummer og navn på den som er sist gravlagt i gravstedet.

Ønsker du å slette noen av gravene i gravstedet eller ønsker å dele gravsted tar du kontakt med kirkekontoret tlf 716 92 300

Les mer
Konfirmasjoner i Sunndal utsettes

På grunn av fortsatt stor usikkerhet med hensyn til hvor mange som kan samles i mai og etter sterke ønsker fra svært mange familier, har vi i dag besluttet å flytte konfirmasjonene i Sunndal til sensommer / tidlig høst.

De nye datoene er:

Øksendal: Lørdag 14.august kl 12:00

Ålvundeid/Fjorden: Lørdag 14.august kl 14:00

Hov Sande/sentrum:Lørdag 28.august kl 11:00

Hov Tredal: Lørdag 28.august kl 13:00

Hov Furu / Grøa / Holssand:Lørdag 4.september kl 11:00

Ålvundeid/ Eidet: Lørdag 4.september kl 14:00

Romfo: avventer foreløpig (i samråd med familiene)

Kirkekontoret i Sunndal

Les mer
Sikring av gravminner

Gravplassene i Sunndal:
Hvilke krav gjelder til sikring av gravminner?

Sunndal kirkelige fellesråd som er forvaltningsenheten får henvendelser om sikring av gravminner. Det ligger bestemmelser om sikring av gravminner i gravferdsforskriften § 24. Bestemmelsene gjelder for stående gravminner i stein som er den dominerende gravminnetypen ved våre gravplasser. Et stående gravminne i stein skal festes til et fundament med to rustfrie bolter som er 15 cm lange og har en diameter på 12 mm.
Det foreligger ikke konkrete bestemmelser for sikring av andre gravminnetyper. Videre vil det være et krav at gravminner står stabilt og ikke utgjør en fare for dem som ferdes på gravplassen.

I de lokale vedtektene for Sunndal kirkelige fellesråd for gravplassene, er det bestemmelse om at gravminner ikke kan settes opp før det har gått 3 måneder etter gravlegging av kiste. Hensikten med en slik bestemmelse er å unngå at gravminner blir stående skjevt og i verste fall velter som følge av setninger i graven. Ved bruk av urnegrav kan gravminne monteres umiddelbart etter nedsettelse.

Hvem har ansvar for sikring av gravminner?

Det går fram av gravferdsloven § 15 at fester har ansvar for å holde graven i hevd. Fester eller ansvarlig for graven eier gravminne og har ansvar for å at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen. Gravplassforvaltningen har et generelt ansvar for at gravplassene forvaltes i samsvar med gjeldende lover og regler. Gjennom gravferdsloven § 17 har gravplassforvaltningen rett til å treffe de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendig for å forebygge skade, eller som følge av gjeldende bestemmelser. Festeren skal om mulig varsles før tiltak settes i verk. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.

Våre gravplasser kan være utsatt for sterk vind, derfor anbefales jordspyd på gravminne.

Ved godkjenning av gravminner må gravplassforvaltningen vurdere om kravene til sikkerhet er ivaretatt. I den sammenheng vil det også være viktig å informere fester eller ansvarlig for fri grav om deres plikt til å ivareta sikkerheten rundt gravminne. Gravplassforvaltningen i Sunndal kirkelige fellesråd har på sin side har gjennom sin daglige tilstedeværelse et ansvar for å følge opp sikkerheten til alle gravminnene på gravplassen. Når gravplassforvaltningen finner det nødvendig skal eieren varsles med pålegg om å sikre gravminne. Dersom eieren ikke etterkommer et slikt pålegg kan gravplassforvaltningen sette i verk de tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Aktuelle tiltak kan være å sikre gravminne for festerens sin regning, legge gravminnet ned eller fjerne gravminne.

Kirkevergen
--------------

Les mer
Minigospel.jpg
Minigospel
Velkommen skal dere være
Les mer
Kveldsengel.jpg
Litt om symbolene på skulpturen (”Engelen”) Hovslykkja

Foto: Rune Bakkebø

Skulpturen er laget av billedhugger Ola Stavseng, Stordal, og ble avduket 14.november 1998.

 ”Symbol” er et tegn som betyr mye mer enn det ser ut. Det nedenstående er ikke en ”autorisert utleggelse” av symbolene, men det er en ansporing til å forstå dem. Symboler virker slik at de kan utløse lite eller mye tanker og følelser hos den enkelte. Ved utformingen av skulpturen la kunstneren vekt på at den både skulle formidle en kristen og en mer allmenn livsoppfatning. Symbolene kan tolkes både allment og spesifikt kristent.

 Engelen er satt på en meget høy granittsøyle for at den skal virke som et samlende symbol for hele den store kirkegården og for at den ikke skal bli for lav i forhold til det store fjellet bak.

 Det er en rekke symboler hogd inn på søyla (nedenfra):

  • Dørterskel med dødningehode. Dødens terskel.  Terskel er overgang til et annet rom. Det er døden som er denne overgangen.
  • Dør. Skille. Døra skiller mellom to rom. Den er lukket. Vi er på denne siden og får ikke se hva som er bak den.
  • Timeglass og uendelighetstegn. Tiden og evigheten. Dørbladene bærer disse tegnene. Døra skiller altså mellom tiden og evigheten.
  • Alfa og omega. Begynnelsen og enden. Dette er første og siste bokstav i det greske alfabet. På Bibelens siste side (Åp.22:13) sier Jesus: ”Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.”
  • Sommerfugl. Liv etter døden.  Liksom sommerfuglen bryter ut av puppen, kan vi tro at det blir en oppstandelse av graven, eller at sjelen skal leve videre.
  • Egg    Fugl  - Fjær.  Livssyklusen.  Livets forløp. Fjæra betegner det forgjengelige:  fuglen er ikke mer. 
  • Øyet i trekanten. Gud. Øverst, over livsløpet, er Gud. Det gamle symbolet for den treenige Gud, stråler over det hele.  (Øyet: Gud våker alltid, ser alt, både hva mennesket gjør av godt og av ondt. Trekanten: Fader Sønn og Hellig Ånd. Sol: Gud stråler ut.)

Til sammen uttrykker symbolrekken et sterkt håp. Dette håpet er det engelen bringer til verden.

  • Kransen. Seier. (I det gamle Hellas fikk vinneren i idrett en krans. Jfr. også 2.Tim.4:7f: ”Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg…”)
  • Gullkulen. Lysets rike. (Det er bladgull på kula.)
  • ENGELEN. Engel = budbringer. Han bringer bud fra lysets rike om håp og om seier.

 

 

______________

H.Storset.

 

Les mer
Hov_kirke,_foto_Bolle_Hegg.jpg
DAGENS BILDE
DAGENS BILDE
Foto: Bolle Hegg
Les mer
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
i Sunndal
Prestvegen 15
6600 Sunndalsøra

Telefon: 
71 69 23 00


Epost: post@sunndal-kirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag
09:00 - 15:00