Sunndal kirkelige fellesråd har vedtatt følgende satser for utleie av kirke og satser for kirkelige handlinger for utenbygds personer

   
   
  Fra2024 
Hov kirke  5000,00inkl kirketjener
De andre kirkene  4000,00inkl kirketjener
Annekset   700,00inkl renhold
Menighetsdelen     
Gjøra kapell - menighetsdelen  2500,00inkl renhold

    
     
Satser for kirkelige handlinger utenbygds personer  
 Fra2024
Nedsetting av urne  3000,00 
Kistegravsted  7200,00 
Organist  3500,00 
Kirketjener  1700,00 
Bryllup    
Organist  3500,00 
Kirketjener  2000,00 
     

 

 

Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 (1), § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a (4), jf. gravplassloven § 14 (1) og § 21 (1).

 Vedtatt av Sunndal kirkelige fellesråd 24.5. 2022.

Godkjent av  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 08.09.2022

 

Les merLes mer

Gravplassene i Sunndal:
Hvilke krav gjelder til sikring av gravminner?

Sunndal kirkelige fellesråd som er forvaltningsenheten får henvendelser om sikring av gravminner. Det ligger bestemmelser om sikring av gravminner i gravferdsforskriften § 24. Bestemmelsene gjelder for stående gravminner i stein som er den dominerende gravminnetypen ved våre gravplasser. Et stående gravminne i stein skal festes til et fundament med to rustfrie bolter som er 15 cm lange og har en diameter på 12 mm.
Det foreligger ikke konkrete bestemmelser for sikring av andre gravminnetyper. Videre vil det være et krav at gravminner står stabilt og ikke utgjør en fare for dem som ferdes på gravplassen.

I de lokale vedtektene for Sunndal kirkelige fellesråd for gravplassene, er det bestemmelse om at gravminner ikke kan settes opp før det har gått 3 måneder etter gravlegging av kiste. Hensikten med en slik bestemmelse er å unngå at gravminner blir stående skjevt og i verste fall velter som følge av setninger i graven. Ved bruk av urnegrav kan gravminne monteres umiddelbart etter nedsettelse.

Hvem har ansvar for sikring av gravminner?

Det går fram av gravferdsloven § 15 at fester har ansvar for å holde graven i hevd. Fester eller ansvarlig for graven eier gravminne og har ansvar for å at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen. Gravplassforvaltningen har et generelt ansvar for at gravplassene forvaltes i samsvar med gjeldende lover og regler. Gjennom gravferdsloven § 17 har gravplassforvaltningen rett til å treffe de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendig for å forebygge skade, eller som følge av gjeldende bestemmelser. Festeren skal om mulig varsles før tiltak settes i verk. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.

Våre gravplasser kan være utsatt for sterk vind, derfor anbefales jordspyd på gravminne.

Ved godkjenning av gravminner må gravplassforvaltningen vurdere om kravene til sikkerhet er ivaretatt. I den sammenheng vil det også være viktig å informere fester eller ansvarlig for fri grav om deres plikt til å ivareta sikkerheten rundt gravminne. Gravplassforvaltningen i Sunndal kirkelige fellesråd har på sin side har gjennom sin daglige tilstedeværelse et ansvar for å følge opp sikkerheten til alle gravminnene på gravplassen. Når gravplassforvaltningen finner det nødvendig skal eieren varsles med pålegg om å sikre gravminne. Dersom eieren ikke etterkommer et slikt pålegg kan gravplassforvaltningen sette i verk de tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Aktuelle tiltak kan være å sikre gravminne for festerens sin regning, legge gravminnet ned eller fjerne gravminne.

Kirkevergen
--------------

Kveldsengel

Foto: Rune Bakkebø

Skulpturen er laget av billedhugger Ola Stavseng, Stordal, og ble avduket 14.november 1998.

 ”Symbol” er et tegn som betyr mye mer enn det ser ut. Det nedenstående er ikke en ”autorisert utleggelse” av symbolene, men det er en ansporing til å forstå dem. Symboler virker slik at de kan utløse lite eller mye tanker og følelser hos den enkelte. Ved utformingen av skulpturen la kunstneren vekt på at den både skulle formidle en kristen og en mer allmenn livsoppfatning. Symbolene kan tolkes både allment og spesifikt kristent.

 Engelen er satt på en meget høy granittsøyle for at den skal virke som et samlende symbol for hele den store kirkegården og for at den ikke skal bli for lav i forhold til det store fjellet bak.

 Det er en rekke symboler hogd inn på søyla (nedenfra):

  • Dørterskel med dødningehode. Dødens terskel.  Terskel er overgang til et annet rom. Det er døden som er denne overgangen.
  • Dør. Skille. Døra skiller mellom to rom. Den er lukket. Vi er på denne siden og får ikke se hva som er bak den.
  • Timeglass og uendelighetstegn. Tiden og evigheten. Dørbladene bærer disse tegnene. Døra skiller altså mellom tiden og evigheten.
  • Alfa og omega. Begynnelsen og enden. Dette er første og siste bokstav i det greske alfabet. På Bibelens siste side (Åp.22:13) sier Jesus: ”Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.”
  • Sommerfugl. Liv etter døden.  Liksom sommerfuglen bryter ut av puppen, kan vi tro at det blir en oppstandelse av graven, eller at sjelen skal leve videre.
  • Egg    Fugl  - Fjær.  Livssyklusen.  Livets forløp. Fjæra betegner det forgjengelige:  fuglen er ikke mer. 
  • Øyet i trekanten. Gud. Øverst, over livsløpet, er Gud. Det gamle symbolet for den treenige Gud, stråler over det hele.  (Øyet: Gud våker alltid, ser alt, både hva mennesket gjør av godt og av ondt. Trekanten: Fader Sønn og Hellig Ånd. Sol: Gud stråler ut.)

Til sammen uttrykker symbolrekken et sterkt håp. Dette håpet er det engelen bringer til verden.

  • Kransen. Seier. (I det gamle Hellas fikk vinneren i idrett en krans. Jfr. også 2.Tim.4:7f: ”Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg…”)
  • Gullkulen. Lysets rike. (Det er bladgull på kula.)
  • ENGELEN. Engel = budbringer. Han bringer bud fra lysets rike om håp og om seier.

 

 

______________

H.Storset.

 

Hov kirke, foto Bolle Hegg
DAGENS BILDE
Foto: Bolle Hegg
Bilde Alvundeid Kyrkje 3.11.20 Turid Melby Braten
ÅLVUNDEID KYRKJE BLE BYGGET I 1884
Foto: Turid Melby Bråten
Romfo kirke 22.9.2020
Denne kirken er omtalt som kanskje selve perlen blant kirkene i Sunndal. Denne åttekantete kirka ble bygget i 1821. Mye av invetaret er adskillig eldre. I dag har det vært utvidet vedlikehold på kirkegården og høsten kan bare komme.
Barnekor 2.9.20

Hei!
Har du lyst til å begynne i kor?
Vi har startet denne uken og møtes hver onsdag i Hov kirke kl.17.30-18.00
Aldersgruppe; fra 4 år og oppover.
Vi har tenkt å ha 2 grupper. Den første fra
4-6 år. Og den andre fra 2.trinn og oppover. Begge grupper møter kl.17.30 onsdag. 

Velkommen!
Vi håper å se deg!
Korledere blir Mona Halvorsen og Ingebjørg Charlotte.