Den Norske Kirke
Kirkene i Sunndal
Gudstjenester i Sunndal 28.2.21
KIRKA ÅPNER IGJEN
Søndag 28.februar
HOV KIRKE. kl. 11:00 Gudstjeneste.
Storset. Ved orgelet: Ingebjørg Charlotte. 
Les mer
Sikring av gravminner

Gravplassene i Sunndal:
Hvilke krav gjelder til sikring av gravminner?

Sunndal kirkelige fellesråd som er forvaltningsenheten får henvendelser om sikring av gravminner. Det ligger bestemmelser om sikring av gravminner i gravferdsforskriften § 24. Bestemmelsene gjelder for stående gravminner i stein som er den dominerende gravminnetypen ved våre gravplasser. Et stående gravminne i stein skal festes til et fundament med to rustfrie bolter som er 15 cm lange og har en diameter på 12 mm.
Det foreligger ikke konkrete bestemmelser for sikring av andre gravminnetyper. Videre vil det være et krav at gravminner står stabilt og ikke utgjør en fare for dem som ferdes på gravplassen.

I de lokale vedtektene for Sunndal kirkelige fellesråd for gravplassene, er det bestemmelse om at gravminner ikke kan settes opp før det har gått 3 måneder etter gravlegging av kiste. Hensikten med en slik bestemmelse er å unngå at gravminner blir stående skjevt og i verste fall velter som følge av setninger i graven. Ved bruk av urnegrav kan gravminne monteres umiddelbart etter nedsettelse.

Hvem har ansvar for sikring av gravminner?

Det går fram av gravferdsloven § 15 at fester har ansvar for å holde graven i hevd. Fester eller ansvarlig for graven eier gravminne og har ansvar for å at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen. Gravplassforvaltningen har et generelt ansvar for at gravplassene forvaltes i samsvar med gjeldende lover og regler. Gjennom gravferdsloven § 17 har gravplassforvaltningen rett til å treffe de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendig for å forebygge skade, eller som følge av gjeldende bestemmelser. Festeren skal om mulig varsles før tiltak settes i verk. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.

Våre gravplasser kan være utsatt for sterk vind, derfor anbefales jordspyd på gravminne.

Ved godkjenning av gravminner må gravplassforvaltningen vurdere om kravene til sikkerhet er ivaretatt. I den sammenheng vil det også være viktig å informere fester eller ansvarlig for fri grav om deres plikt til å ivareta sikkerheten rundt gravminne. Gravplassforvaltningen i Sunndal kirkelige fellesråd har på sin side har gjennom sin daglige tilstedeværelse et ansvar for å følge opp sikkerheten til alle gravminnene på gravplassen. Når gravplassforvaltningen finner det nødvendig skal eieren varsles med pålegg om å sikre gravminne. Dersom eieren ikke etterkommer et slikt pålegg kan gravplassforvaltningen sette i verk de tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Aktuelle tiltak kan være å sikre gravminne for festerens sin regning, legge gravminnet ned eller fjerne gravminne.

Kirkevergen
--------------

Les mer
Minigospel.jpg
Minigospel
Velkommen skal dere være
Les mer
Kveldsengel.jpg
Litt om symbolene på skulpturen (”Engelen”) Hovslykkja

Foto: Rune Bakkebø

Skulpturen er laget av billedhugger Ola Stavseng, Stordal, og ble avduket 14.november 1998.

 ”Symbol” er et tegn som betyr mye mer enn det ser ut. Det nedenstående er ikke en ”autorisert utleggelse” av symbolene, men det er en ansporing til å forstå dem. Symboler virker slik at de kan utløse lite eller mye tanker og følelser hos den enkelte. Ved utformingen av skulpturen la kunstneren vekt på at den både skulle formidle en kristen og en mer allmenn livsoppfatning. Symbolene kan tolkes både allment og spesifikt kristent.

 Engelen er satt på en meget høy granittsøyle for at den skal virke som et samlende symbol for hele den store kirkegården og for at den ikke skal bli for lav i forhold til det store fjellet bak.

 Det er en rekke symboler hogd inn på søyla (nedenfra):

 • Dørterskel med dødningehode. Dødens terskel.  Terskel er overgang til et annet rom. Det er døden som er denne overgangen.
 • Dør. Skille. Døra skiller mellom to rom. Den er lukket. Vi er på denne siden og får ikke se hva som er bak den.
 • Timeglass og uendelighetstegn. Tiden og evigheten. Dørbladene bærer disse tegnene. Døra skiller altså mellom tiden og evigheten.
 • Alfa og omega. Begynnelsen og enden. Dette er første og siste bokstav i det greske alfabet. På Bibelens siste side (Åp.22:13) sier Jesus: ”Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.”
 • Sommerfugl. Liv etter døden.  Liksom sommerfuglen bryter ut av puppen, kan vi tro at det blir en oppstandelse av graven, eller at sjelen skal leve videre.
 • Egg    Fugl  - Fjær.  Livssyklusen.  Livets forløp. Fjæra betegner det forgjengelige:  fuglen er ikke mer. 
 • Øyet i trekanten. Gud. Øverst, over livsløpet, er Gud. Det gamle symbolet for den treenige Gud, stråler over det hele.  (Øyet: Gud våker alltid, ser alt, både hva mennesket gjør av godt og av ondt. Trekanten: Fader Sønn og Hellig Ånd. Sol: Gud stråler ut.)

Til sammen uttrykker symbolrekken et sterkt håp. Dette håpet er det engelen bringer til verden.

 • Kransen. Seier. (I det gamle Hellas fikk vinneren i idrett en krans. Jfr. også 2.Tim.4:7f: ”Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg…”)
 • Gullkulen. Lysets rike. (Det er bladgull på kula.)
 • ENGELEN. Engel = budbringer. Han bringer bud fra lysets rike om håp og om seier.

 

 

______________

H.Storset.

 

Les mer
Hov_kirke,_foto_Bolle_Hegg.jpg
DAGENS BILDE
DAGENS BILDE
Foto: Bolle Hegg
Les mer
Strengere smittevernregler i kirken.


OPPDATERT
Dette er noen av endringene i smittevernveilederen:

 • Dette er de nye reglene for kirken fra 4. januar:

  • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
  • Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
  • Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
  • Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.
  • I flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner.
Les mer
Bilde_Alvundeid_Kyrkje_3.11.20_Turid_Melby_Braten.jpg
DAGENS BILDE
ÅLVUNDEID KYRKJE BLE BYGGET I 1884
Foto: Turid Melby Bråten
Les mer
Liker du å synge

Da må du gjerne bli en av oss i Øksendal songlag.

Kirkekoret, Øksendal songlag, har øvelser i Øksendal kyrkje mandager fra kl 18.30 til 20.30.

Koret skal til Oppdal på tur søndag 15.novmber. Av opptredener før jul skal vi delta på sangkveld i Romfo kirke søndag 22. November kl.19.00,  og torsdag 10. Desember er det Adventsstund i Øksendal kyrkje også da kl. 19.00.

Velkommen trivelige øvelser mandagskvelder.  

Les mer
Romfo_kirke_22.9.2020.jpg
Romfo kirke
Denne kirken er omtalt som kanskje selve perlen blant kirkene i Sunndal. Denne åttekantete kirka ble bygget i 1821. Mye av invetaret er adskillig eldre. I dag har det vært utvidet vedlikehold på kirkegården og høsten kan bare komme.
Les mer
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
i Sunndal
Prestvegen 15
6600 Sunndalsøra

Telefon: 
71 69 23 00


Epost: post@sunndal-kirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag
09:00 - 15:00