Kirkene i Sunndal
KALENDER

søndag 2 oktober
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
søndag 9 oktober
Hov kirke
13:00 Dåp
Romfo kyrkje
søndag 16 oktober
Hov kirke
søndag 23 oktober
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
Gjøra kapell
søndag 30 oktober
Hov kirke
Øksendal kyrkje
søndag 6 november
Ålvundeid kyrkje
18:00
Hov kirke
søndag 13 november
Hov kirke
søndag 20 november
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
Romfo kyrkje
søndag 27 november
Hov kirke
20:00 Lysmesse
Øksendal kyrkje
søndag 4 desember
Hov kirke
19:30 Lysmesse
Hov kirke
onsdag 7 desember
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
søndag 11 desember
Hov kirke
tirsdag 20 desember
Ålvundeid kyrkje
onsdag 21 desember
Hov kirke

Sikring av gravminner

Gravplassene i Sunndal:
Hvilke krav gjelder til sikring av gravminner?

Sunndal kirkelige fellesråd som er forvaltningsenheten får henvendelser om sikring av gravminner. Det ligger bestemmelser om sikring av gravminner i gravferdsforskriften § 24. Bestemmelsene gjelder for stående gravminner i stein som er den dominerende gravminnetypen ved våre gravplasser. Et stående gravminne i stein skal festes til et fundament med to rustfrie bolter som er 15 cm lange og har en diameter på 12 mm.
Det foreligger ikke konkrete bestemmelser for sikring av andre gravminnetyper. Videre vil det være et krav at gravminner står stabilt og ikke utgjør en fare for dem som ferdes på gravplassen.

I de lokale vedtektene for Sunndal kirkelige fellesråd for gravplassene, er det bestemmelse om at gravminner ikke kan settes opp før det har gått 3 måneder etter gravlegging av kiste. Hensikten med en slik bestemmelse er å unngå at gravminner blir stående skjevt og i verste fall velter som følge av setninger i graven. Ved bruk av urnegrav kan gravminne monteres umiddelbart etter nedsettelse.

Hvem har ansvar for sikring av gravminner?

Det går fram av gravferdsloven § 15 at fester har ansvar for å holde graven i hevd. Fester eller ansvarlig for graven eier gravminne og har ansvar for å at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen. Gravplassforvaltningen har et generelt ansvar for at gravplassene forvaltes i samsvar med gjeldende lover og regler. Gjennom gravferdsloven § 17 har gravplassforvaltningen rett til å treffe de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendig for å forebygge skade, eller som følge av gjeldende bestemmelser. Festeren skal om mulig varsles før tiltak settes i verk. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.

Våre gravplasser kan være utsatt for sterk vind, derfor anbefales jordspyd på gravminne.

Ved godkjenning av gravminner må gravplassforvaltningen vurdere om kravene til sikkerhet er ivaretatt. I den sammenheng vil det også være viktig å informere fester eller ansvarlig for fri grav om deres plikt til å ivareta sikkerheten rundt gravminne. Gravplassforvaltningen i Sunndal kirkelige fellesråd har på sin side har gjennom sin daglige tilstedeværelse et ansvar for å følge opp sikkerheten til alle gravminnene på gravplassen. Når gravplassforvaltningen finner det nødvendig skal eieren varsles med pålegg om å sikre gravminne. Dersom eieren ikke etterkommer et slikt pålegg kan gravplassforvaltningen sette i verk de tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Aktuelle tiltak kan være å sikre gravminne for festerens sin regning, legge gravminnet ned eller fjerne gravminne.

Kirkevergen
--------------

Av: Stig Rune Andreassen   Publisert: 21-01-2021
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
i Sunndal
Prestvegen 15
6600 Sunndalsøra

Telefon: 
71 69 23 00
mandag-fredag 10:00-14:00

Epost: post@sunndal-kirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag
10:00-14:00