Kirkene i Sunndal
KALENDER

onsdag 8 desember
Ålvundeid kyrkje
fredag 10 desember
19:00 Konsert.
Romfo kyrkje
søndag 12 desember
Hov kirke
fredag 17 desember
Gjøra kapell
mandag 20 desember
Ålvundeid kyrkje
tirsdag 21 desember
Hov kirke
Romfo kyrkje
Hov kirke
Hov kirke
fredag 24 desember
Gjøra kapell
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
Hov kirke
Øksendal kyrkje
lørdag 25 desember
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje
søndag 2 januar
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje

Vedtekter for gravplassene i Sunndal

Oksendal

Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 (1)

Vedtatt av Sunndal kirkelige fellesråd          21.11. 2019

Godkjent av Møre bispedømmeråd               26.11. 2019

Vedtektene tres i kraft fra godkjenning av bispedømmerådet


§ 1 FORVALTNING

Gravplassene i Sunndal kommune er underlagt Sunndal kirkelig fellesråd / kommune administrasjons- og myndighetsområde.

§ 2. DEFINISJONER

Gravplassforvaltning: Sunndal kirkelig fellesråd / kommune under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene, jf. gravferdsloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14.
Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

§ 5. FREDNINGSTID

Nedbrytningstiden er forskjellig for den enkelt gravplass. Vi har i den senere tid opplevd

graver som er mellom 20 og 30 år ikke burde vært brukt til gjenbruk. Kirkevergen foreslår

derfor en vedtektsendring i § 5 fredningstid. Dette gjelder gravsteder på:

Romfo felt I-H. Øksendal gamle gravsted alle felt.

Alle felt Hov, alle felt Løykja, Ålvundeid felt I-H.

Fredningstiden vil kun fravikes hvis vi ikke kommer i kontakt med gravinnholdet ved ny gravlegging.

Dette kan i særskilte tilfeller fravikes, eksempel der det er dokumentert ekstra dype graver.

I henhold til forskriften § 18 skal den underste kisten ha 1,5m jordoverdekning ved gravlegging i to nivå.


Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Det skrives ut festeavgift for 5 år pr. gang.

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

§ 6. FESTE AV GRAV

- Når en kistegrav tas i bruk, kan det søkes om ett feste av grav ved siden av når det er behov for det. Sunndal kirkelige fellesråd avgjør søknaden. Disse gravene utgjør da et gravsted.

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes urnegrav ved siden av.

- Et feste kan fornyes i 5 år av gangen dersom gjeldende avgift blir betalt og graven er holdt i hevd slik at fornyelse ikke vil vanskeliggjøre forsvarlig drift av kirkegarden

- I en god tid før festetiden er ute, skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegarden. Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år.
Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten spesielt samtykke av Sunndal kirkelige fellesråd.

- Fester plikter å melde adresseforandring.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 3 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne ordner gravplassforvaltningen med et merke hvor avdødes navn settes på.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.

Våre gravplasser kan være utsatt for sterk vind, derfor anbefales jordspyd på gravminne.


Dimensjoner i henhold til Gravferdsforskriften § 23.

Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m³ og vekten ikke overstiger 300 kg.

På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m³ og vekten ikke overstiger 150 kg.

Ved anlegg og utvidelse av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for gravminner i vedtektene for gravplassen.

Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker fravike bestemmelsene i denne paragraf.

§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er ikke anledning til ramme inn plantefeltet eller deler av det med hekk eller døde materialer.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvaret for. Gras tett inntil 15 cm til gravminnet klippes av fester. Plantefelt som ikke beplantes og stelles blir tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.
Sunndal kirkelige fellesråd har ikke tilbud om gravstell. Kirkevergen er behjelpelig med henvisning til firma for stell av gravsted.

 

§ 11. BÅREROM

Bårerom disponeres av Sunndal kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

§ 12. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer og tjenester som har med kirkegården å gjøre.

§ 13. ARBEID OG FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

Sunndalsøra 28.11. 2019

Sunndal kirkelige fellesråd

v/kirkeverge

Stig Rune Andreassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Stig Rune Andreassen   Publisert: 29-04-2020
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: